Przedszkole Miejskie nr 1
w Legionowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pm1.legionowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak informacji w języku migowym;
 • Materiały przedstawione są w formie graficznej bez podpisu alternatywnego w formie pdf lub scanu;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Kinicka.
 • E-mail: przedszkole-jedynka@o2.pl
 • Telefon: 227740733

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie
 • Adres: ul. OLszankowa E
  05-120 Legionowo
 • E-mail: przedszkole-jedynka@o2.pl
 • Telefon: 227740733

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada parter i pierwsze piętro, bez windy osobowej z jednym wejściem głównym od ul. Olszankowej.
Przy wejściu znajduje sie podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków.
Gabinet dyrektora znajduje się na piętrze i nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na wezwanie osoby ze szczególnymi potrzebami dyrektor  wychodzi do interesanta na parter. Pokój specjalisty ds. żywienia i zaopatrzenia znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i z wózkami.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Tablica informacyjna znajduje sie w wejsciu głównym budynku po lewej stronie.
W budynku nie ma oznaczeń w języku Brajla oraz oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.