Procedura odwoławcza

Data: 21.04.2023 r., godz. 15.00    176
Rekrutacja do przedszkola

Etap odwoławczy rekrutacji do przedszkoli 20 kwietnia 2023 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do legionowskich przedszkoli/szkół podstawowych. Informujemy, że obecnie trwa etap procedury odwoławczej. Wnioski o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej można złożyć jedynie w formie papierowej w przedszkolu/szkole podstawowej. Przypominamy, że rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.