KOMUNIKAT

Data: 29.01.2024 r., godz. 14.00    86
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.

Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo zostanie udostępniona 29 lutego 2024 r. o godz. 12:00. 

W postępowaniu rekrutacyjnym na r.szk. 2024/2025 biorą udział dzieci zamieszkałe w Legionowie urodzone w latach 2021-2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Legionowo mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkańców Legionowa pozostaną wolne miejsca. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2024/2025 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. do godz. 12:00Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach. Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r.szk. 2024/2025 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli/szkół podstawowych prowadzących postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - bip.legionowo.pl Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – bip.legionowo.pl

Adres strony rekrutacyjnej dla rodziców oraz szczegółowe zasady składania wniosków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zostaną podane w lutym br.