Kolejny etap rekrutacyjny 2021/2022

Liczba odwiedzających: 551

Szanowni Rodzice,

16 marca zakończył się etap składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem 9 kwietnia br. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy te zgodnie z przepisami będą wywieszone w przedszkolach i szkołach, a także zgodnie z §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z póź. zm.) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek. Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna na indywidualnym koncie założonym na etapie składania wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z uwagi na trwający stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od bezpośredniego sprawdzania zakwalifikowania swojego dziecka na listach, które będą wywieszone w placówkach.

Zgodnie z harmonogramem od 9 kwietnia od godz. 12.30 do 16 kwietnia do godz. 16.00 rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej placówki składają potwierdzenie woli przyjęcia.

W tym roku potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć w następujący sposób:

1) elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w zakładce indywidualnego konta kandydata;

2) skan lub zdjęcie potwierdzenia woli przyjęcia przesłane na adres e-mail placówki;   (pracownik lub dyrektor placówki przekaże informację zwrotną, że dokument został przesłany prawidłowo);

3) w formie papierowej  w godzinach  pracy ( 8.00-16.00)

Druki potwierdzeń woli przyjęcia są dostępne do pobrania na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Przypominamy, że brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.